دفتر کارآفرینی

معرفی دفتر کارآفرینی

رویکرد اکثر کشورهای جهان در دهه های اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه آن ، موجب گردیده موجی از سیاستهای توسعه کارآفرینی در دنیا ایجاد شود. کشورهای مختلف راه حلی را که در سه دهه گذشته برای فائق آمدن بر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آورده اند ، توسعه فرهنگ کارآفرینی ، انجام حمایت های لازم از کارآفرینان ، ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم در این زمینه بوده است . تامل در وضعیت اقتصادی و روند مراحل پیشرفت و توسعه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه که به موضوع کارآفرینی توجه نموده اند ، نشانگر آن است که این کشورها توانسته اند به پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست یابند و یا حداقل بحرانهای پیش آمده را به سلامت پشت سر گذاشته و بحرانهایی که وقوع آنها را در آینده پیش بینی می کردند را مهار نمایند . ازجمله این کشورها می توان به ایالات متحده ، کشورهای اتحادیه اروپایی ، کشورهای جنوب شرق آسیا ، برخی از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی و اقیانوسیه را نام برد.

از آنجا که مفاهیم مطرح در علوم انسانی همانند مفاهیم در علوم تجربی قطعی نیستند ، لذا ارائه تعریف قطعی و مشخصی برای آنها دشوار یا غیر ممکن است . کارافرینی هم که از واژه های مطرح در علوم انسانی است ، از این قاعده مشتسنی نیست . دانشمندان و محققین علوم مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، روانشناسی و مدیریت که در مورد کارآفرینی مطالعه و نظراتی ارائه کرده اند ، تعاریف مختلفی از کارآفرینی مطرح نموده اند که تفاوت های گاه مغایر و متناقضی دارند. تعریفی از کارآفرینی که تقریباً شامل همه تعریفهای ارائه شده از آنان باشد ، عبارت است از :

کارآفرینی فرایندی است که فرد کارافرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید و با بسیج منابع ، مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت های نو ،‌ سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده نموده که توام با پذیرش مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه می گردد. “

شرح وظایف دفتر کارآفرینی:

  1. بررسی و مطالعه به منظور شناسایی وضعیت موجود اشتغال ، ویژگیها و نیازهای بازار کار در بخشهای مختلف جامعه
  2. بررسی و مطالعه و ارایه راهکار در زمینه چگونگی فراهم آوردن زمینه های مناسب جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت هایاشتغالزاوایجادبنگاههایکسبوکار
  3. شناسایی نیازهای مهارتی نیروی کار مورد نیاز بخشهای مرتبط با وظایف دانشگاه
  4. مطالعه و پیشنهاد ساز و کارهای لازم به منظور جلوگیری از کاهش فرصتهای شغلی ناشی از اجرای سیاستهای مختلف
  5. نظارت ، پیگیری و حصول اطمینان از اجرای سیاستهای اشتغال در مورد مجوزهایی که به منظور تاسیس بنگاههای کسب و کار جدید صادر می شود و همچنین قراردادهای داخلی و خارجی
  6. مطالعه و بررسی در زمینه اشاعه فن آوری های نوین در واحدهای مربوط به اثرات آن بر کمیت و کیفیت نیروی کار شاغل در دانشگاه
  7. مطالعه و بررسی طرحها و ایده های کارآفرینی در حوزه های مختلف