کانون های فرهنگی

کانون های فرهنگی هنری دانشجویان

کانونهای فرهنگی دانشجویان به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیتهای فرهنگی دانشجویان، سامان بخشیدن به خواسته ها وتالشهای خودانگیخته فرهنگی هنری و اجتماعی دانشجویی،حمایت و هدایت این گروه از فعالیتها در جهت نیل به ازرشهای اسلامی، ارتقاء سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در امور دانشگاه، تاسیس و تقویت نهادهای مدنی و غیردولتی و قانونمندی حوزه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه حاضر دردانشگاه فعالیت مینمایند.

کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی یکی از بنیادیترین عرصه ها برای تقویت سرمایه های فرهنگی و جامعه پذیری دانشجویان میباشند.

جشنواره رویش بزرگترین رویداد عرصه کانونهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشجویان و در واقع عرصهای برای انعکاس آخرین دستاوردها و توانمندیهای کانونهای دانشجویی به عنوان یکی از بزرگترین و فعالترین تشکل های دانشجویی و فرصتی برای اعتلا و ارتقاء سطح کمی و کیفی این نهاد ارزشمند دانشجویی است. جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه جامع علمی کاربردی فرصتی است تا کانونهای دانشجویی مراکز علمی کاربردی سراسر کشور کنار هم جمع آیند و تمامی توان خویش را جهت انعکاس ظرفیتها و توانمندیهای دانشجویان به کار گیرند.